rahasya granthams

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImadh varavaramunayE nama: